Українською
ТОВ фiрма РУСЕ з 23-01-20р. по 23-02-2020р. проводяться торги по адресу; пл. Контитуцiї 26. Iкра лососева д/в зерниста; кета ТРЕАЕС 880кг. цiна=1020грн. тел. 066-820-05-35
15. 01. 20-15. 02. 20 Фирма РУСЕ проводит торги пл. Контитуции 26. Остатки строй. материалов (недемонтованых в строении размещенных в Волчанском р-не с. Хотимля, ул. Маяковского. 066-820-05-35
ТОВ фирма РУСЕ проводит торги с 30. 01. 19-30. 02. 19 пл. Конституции 26к. 412. Сыр Friko 300 кг* 270 гр.,Dorblu400кг*180 кг.Tarsufo 150кг*300 грн., Маасдам 600*120 гр. Свежее сало 150 кг по 50 грн. Колбаса Курхан170*50. 066-820-05-35
30. 08. 18-30. 09. 18 ТОВ Фiрма РУСЕ проводить торги залишкiв будiвельних матерiалiв, не демонтованi. Стара цiна 8884. 80, знаход. в Вовчанский р-н, с. Пiльна. Тел. 066-820-05-35
ТОВ фiрма РУСЕ проводит торги с 30. 10 по 30. 11. 17 за адресою: площа Конституцiї, 26 човен Boat regatta 1970 р. в., ц. 3456. 00, причеп "cpen trailep" ц. 1824. 64 ком. 412. 066-820-05-35
Запроваджено новий сервiс для платникiв податку на додану вартiсть ДФС доопрацьовано «Електронний кабiнет платника» в частинi надання доступу платникам податкiв на додану вартiсть до даних Єдиного реєстру податкових накладних (ЄРПН) в режимi реального часу щодо складених ним чи його контрагентами податкових накладних та/або розрахункiв коригування (ПН/РК). Платникам податку на додану вартiсть пiсля iдентифiкацiї з використанням ЕЦП будь-якого Акредитованого центру сертифiкацiї ключiв в особистому кабiнетi надано можливiсть перегляду вiдомостей щодо ПН/РК, зареєстрованих, реєстрацiю яких зупинено вiдповiдно до вимог пункту 201.16 статтi 201 Податкового кодексу України, а також щодо яких комiсiєю ДФС прийнято рiшення про реєстрацiю або вiдмову в реєстрацiї ПН/РК в ЄРПН. Пошук iнформацiї в ЄРПН здiйснюється за основними реквiзитами ПН/РК, а також за iндивiдуальним податковим номером продавця та покупця товарiв/послуг. Також платники мають можливiсть завантажити ПН/РК в електронному виглядi (у форматi xml з ЕЦП). Крiм того, повiдомляємо, що в Електронному кабiнетi для платникiв ПДВ функцiонують наступнi сервiси: - перегляд даних Реєстру платникiв ПДВ в режимi он-лайн; - формування та надсилання Реєстрацiйної заяви платника податку на додану вартiсть, сервiсних запитiв та отримання витягiв на них; - подання Податкової декларацiї з податку на додану вартiсть; - доступ до проведених операцiй та руху коштiв на електронному рахунку в Системi електронного адмiнiстрування ПДВ; - реєстрацiя ПН/РК в ЄРПН. За матерiалами прес-служби Державної фiскальної служби України Внесено змiни до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходiв нерезидентiв - iнвесторiв у цiннi папери Законом України вiд 07 вересня 2017 року N 2146-VIII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходiв нерезидентiв - iнвесторiв у цiннi папери» уточнено, що не пiдлягають оподаткуванню доходи, отриманi нерезидентами у виглядi процентiв або доходу (дисконту) на державнi цiннi папери або облiгацiї мiсцевих позик, або борговi цiннi папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або мiсцевими гарантiями, або у виглядi iнших доходiв за державними цiнними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, або у виглядi процентiв, сплачених нерезидентам за отриманi державою або до бюджету Автономної Республiки Крим чи мiського бюджету позики (кредити або зовнiшнi запозичення), якi вiдображаються в Державному бюджетi України або мiсцевих бюджетах чи кошторисi Нацбанку, або за кредити (позики), якi отриманi суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або мiсцевими гарантiями (пп. 141.4.10 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України). Закон набрав чинностi 10 вересня 2017 року – з дня, наступного за днем його опублiкування в газетi «Голос України» вiд 09.09.2017 N 166. Затверджено Порядок застосування адмiнiстративного арешту майна платника податкiв Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.07.2017 N 632 затверджено Порядок застосування адмiнiстративного арешту майна платника податкiв (далi – Наказ № 632). Наказ зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї 02 серпня 2017 р. за N 948/30816 та набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування – 15 вересня 2017 року (бюлетень «Офiцiйний вiсник України» вiд 15.09.2017 № 72). Адмiнiстративний арешт майна платника податкiв є винятковим способом забезпечення виконання платником податкiв його обов'язкiв, визначених законом. Арешт майна може бути повним або умовним та полягає у заборонi платнику податкiв вчиняти щодо свого майна, яке пiдлягає арешту, дiї, зазначенi у п. 94.5 ст. 94 гл. 9 розд. II Податкового кодексу України. Арешт може бути накладено контролюючим органом на будь-яке майно платника податкiв, крiм майна, на яке не може бути звернено стягнення вiдповiдно до закону, та коштiв на рахунку платника податкiв. Рiшення про застосування арешту майна платника податкiв та рiшення про накладення арешту при тимчасовому затриманнi майна приймається керiвником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу. Арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з таких обставин: платник податкiв порушує правила вiдчуження майна, що перебуває у податковiй заставi; фiзична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон; платник податкiв вiдмовляється вiд проведення документальної або фактичної перевiрки за наявностi законних пiдстав для її проведення або вiд допуску посадових осiб контролюючого органу; вiдсутнi дозволи (лiцензiї) на здiйснення господарської дiяльностi, а також у разi вiдсутностi реєстраторiв розрахункових операцiй, зареєстрованих в установленому законодавством порядку, крiм випадкiв, визначених законодавством; вiдсутня реєстрацiя особи як платника податкiв у контролюючому органi, якщо така реєстрацiя є обов'язковою вiдповiдно до Кодексу, або коли платник податкiв, що отримав податкове повiдомлення або має податковий борг, вчиняє дiї з переведення майна за межi України, його приховування або передачi iншим особам; платник податкiв вiдмовляється вiд проведення перевiрки стану збереження майна, яке перебуває у податковiй заставi; платник податкiв не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу; платник податкiв (його посадовi особи або особи, якi здiйснюють готiвковi розрахунки та/або провадять дiяльнiсть, що пiдлягає лiцензуванню) вiдмовляється вiд проведення вiдповiдно до вимог Кодексу iнвентаризацiї основних засобiв, товарно-матерiальних цiнностей, коштiв (зняття залишкiв товарно-матерiальних цiнностей, готiвки). При передачi житлових будинкiв з балансу комунального пiдприємства ОСББ рiзниця для коригування фiнансового результату не виникає Державна фiскальна служба України в листi вiд 15.08.2017 р. N17901/6/99-99-15-02-02-15 надала роз’яснення щодо оподаткування операцiй з передачi будинкiв з балансу комунального пiдприємства на баланс об'єднання спiввласникiв багатоквартирних будинкiв. Так, згiдно з пп.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток iз джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до положень Кодексу. Таким чином, об'єктом оподаткування податком на прибуток є фiнансовий результат до оподаткування, визначений за правилами бухгалтерського облiку, вiдкоригований на рiзницi вiдповiдно до Кодексу. Об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку – це юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових примiщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управлiння, утримання i використання спiльного майна (ст.1 Закону України вiд 29 листопада 2001 року N2866-III «Про об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку» (далi - Закон N 2866). Управлiння багатоквартирним будинком здiйснює об'єднання через свої органи управлiння (ст.12 Закону N2866). Згiдно з п.5 ст.13 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України «Про особливостi здiйснення права власностi у багатоквартирному будинку» вiд 14 травня 2015 року N 417-VIII, у разi якщо протягом одного року з дня набрання чинностi цим Законом спiввласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об'єднання спiввласникiв, не прийняли рiшення про форму управлiння багатоквартирним будинком, управлiння таким будинком здiйснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом мiсцевої ради, на територiї якої розташований багатоквартирний будинок. Вiдповiдно до п.1 ст.1 Закону України вiд 24 червня 2004 року N1875-IV «Про житлово-комунальнi послуги» балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинкiв i споруд – власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансi вiдповiдне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та iншу передбачену законодавством звiтнiсть, здiйснює розрахунки коштiв, необхiдних для своєчасного проведення капiтального i поточного ремонтiв та утримання, а також забезпечує управлiння цим майном i несе вiдповiдальнiсть за його експлуатацiю згiдно з законом. Управитель – особа, яка за договором з власником чи балансоутримувачем здiйснює управлiння будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинкiв i споруд i забезпечує його належну експлуатацiю вiдповiдно до закону та умов договору. Таким чином, при передачi житлових будинкiв з балансу комунального пiдприємства, яке не є власником таких будинкiв, в оперативне управлiння ОСББ для їх утримання та експлуатацiї без переходу права власностi на такi будинки до ОСББ, рiзницi для коригування фiнансового результату до оподаткування податком на прибуток у комунального пiдприємства не виникають. У якi строки подавати Звiт про контрольованi операцiї за 2016 рiк Платники податкiв, якi в 2016 роцi здiйснювали контрольованi операцiї (далi - КО), зобов'язанi подавати звiт про КО до контролюючого органу до 1 жовтня року, що настає за звiтним, засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог закону щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису (пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу). Форма звiту про КО i порядок його складання затверджено наказом Мiнфiну України № 8 вiд 18.01.2016 р Вiдповiдно до п. 3 зазначеного порядку, в разi якщо останнiй день строку подання звiту припадає на вихiдний або святковий день, то останнiм днем строку вважається операцiйний (банкiвський) день, наступний за вихiдним або святковим днем. Таким чином, з огляду на те, що в 2017 роцi 30 вересня припадає на вихiдний день (суботу), останнiм днем подання звiту про КО за 2016 г. є 2 жовтня 2017 року. Податкове повiдомлення-рiшення може бути надiслано в електроннiй формi Головне управлiння ДФС у Харкiвськiй областi повiдомляє, що 19.09.2017 набув чинностi наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 21.07.2017 №658 «Про затвердження змiн до Порядку надiслання контролюючими органами податкових повiдомлень-рiшень платникам податкiв» (далi – Наказ №658), яким внесенi змiни до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.12.2015 №1204 «Про затвердження Порядку надiслання контролюючими органами податкових повiдомлень-рiшень платникам податкiв». Зокрема, Наказом № 658 уточнено, що податкове повiдомлення – рiшення вважається належним чином врученим платнику податкiв (крiм фiзичних осiб), якщо його надiслано у порядку, визначеному ст.42 Податкового кодексу України. Податкове повiдомлення-рiшення вважається надiсланим (врученим) фiзичнiй особi, якщо його вручено їй особисто чи її представниковi, надiслано на адресу за мiсцем проживання або останнього вiдомого мiсцезнаходження фiзичної особи рекомендованим листом з повiдомленням про вручення. Також повiдомлення-рiшення може бути надiсланим засобами електронного зв’язку в електроннiй формi, вiдповiдно до п.42.4 ст.42 Кодексу. Крiм цього, у новiй редакцiї Наказу № 658 викладено всi форми податкових повiдомлень-рiшень. До уваги платникiв! Загальнодоступний iнформацiйно-довiдковий ресурс (далi - ЗIР) створено у рамках Електронного Уряду з урахуванням тенденцiй розвитку iнформацiйних технологiй у сферi побудови веб-ресурсу з метою забезпечити суспiльство своєчасною, достовiрною i повною довiдковою iнформацiєю. ЗIР наповнюється iнформацiєю, яка мiстить загальну позицiю Державної фiскальної служби (далi – ДФС) iз застосуванням норм податкового, митного та iншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, без врахування особливостей конкретного платника податкiв та специфiки конкретних ситуацiй. Функцiонал ресурсу забезпечує можливiсть пошуку iнформацiї по певному податку, напрямку дiяльностi, в т.ч. з використанням ключових слiв, шляхом перегляду за певнi перiоди iнформацiї, при цьому не лише по запитаннях-вiдповiдях, розмiщених в Базi знань, але i по вiдповiдях на письмовi звернення, якi були наданi з використанням Бази знань, назвах нормативних та iнформацiйних документiв. Якщо рiшення про анулювання реєстрацiї платника ПДВ скасоване судом Порядок вiдновлення закритого чи вiдкриття нового рахунку в системi електронного адмiнiстрування ПДВ може бути визначений у самому рiшеннi суду. При цьому кожне рiшення щодо скасування рiшення про анулювання реєстрацiї платника ПДВ має iндивiдуальний характер та розглядається окремо, залежно вiд обставин. Наприклад, чи було закрито електронний рахунок платника на момент вiдновлення реєстрацiї платника в реєстрi платникiв ПДВ, чи була повторна реєстрацiя платником ПДВ та вiдкрито новий електронний рахунок пiсля анулювання реєстрацiї, та iнше. Окрiм того, таке рiшення може мiстити окремi вимоги щодо: - збереження податкових показникiв на рахунку в СЕА ПДВ; - вiдновлення закритого чи вiдкриття нового електронного рахунку платника; - вiдновлення показникiв в облiковiй картцi на рахунку платника податку в СЕА ПДВ; - повернення коштiв на електронний рахунок платника в СЕА ПДВ, надмiру зарахованих до бюджету, та iнше. Платникiв запрошують до контролюючого органу за спецiальною формою Головне управлiння ДФС у Харкiвськiй областi повiдомляє, що з 15.09.2017 набрав чинностi наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.07.2017 № 644 «Про затвердження форми Повiдомлення про запрошення платника податкiв, зборiв, платежiв або його представникiв до контролюючого органу» (далi – Наказ № 644). Нагадуємо, що згiдно з п.п. 20.1.1 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України (далi – Кодекс) контролюючi органи мають право запрошувати платникiв податкiв або їх представникiв для перевiрки правильностi нарахування та своєчасностi сплати податкiв, дотримання вимог iншого законодавства, у тому числi законодавства у сферi запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючi органи. Порядок листування з платником податкiв встановлено ст. 42 Кодексу. При цьому запрошення платнику податкiв надсилається не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до дня запрошення. Обов’язково визначаються пiдстави запрошення, дата i час, на якi запрошується платник податкiв або його представник. Наразi, повiдомлення про запрошення платника податкiв може бути надiслано електронною поштою, але без корiнця. З текстом Наказу № 644 Ви можете ознайомитись скориставшись роздiлом «Нормативнi та iнформацiйнi документи» Загальнодоступного iнформацiйно-довiдкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua). Як вiдображається у формi №1ДФ результат вiд перерахунку за дивiдендами, проведений у зв’язку iз змiнами в законодавствi у 2017 роцi Порядок проведення перерахунку сум доходiв та наданих податкових соцiальних пiльг визначено п.169.4 п.169.4 ст.169Податкового кодексу України (далi – ПКУ). Згiдно з пп. 169.4.3 п. 169.4 ст. 169 ПКУ роботодавець та/або податковий агент має право здiйснювати перерахунок сум нарахованих доходiв, утриманого податку за будь-який перiод та у будь-яких випадках для визначення правильностi оподаткування, незалежно вiд того, чи має платник податку право на застосування податкової соцiальної пiльги. Якщо внаслiдок здiйсненого перерахунку виникає переплата податку, то на її суму зменшується сума нарахованого податкового зобов’язання платника податку за вiдповiдний мiсяць, а при недостатностi такої суми — зменшується сума перерахування податкових зобов’язань наступних податкових перiодiв до повного повернення суми такої переплати. Результати проведеного перерахунку сум нарахованих доходiв та утриманого податку на доходи фiзичних осiб вiдображаються в формi № 1ДФ у тому кварталi, в якому проведено такий перерахунок. Пунктом 3.6 роздiлу III Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 13.01.2015 р. № 4 (далi – Порядок № 4), встановлено, що стосовно кожної фiзичної особи потрiбно заповнювати стiльки рядкiв, скiльки ознак доходiв вона має. Про кожну ознаку доходу фiзичної особи потрiбно заповнювати тiльки один рядок з обов’язковим заповненням графи 2 «Податковий номер або серiя та номер паспорта*», крiм випадкiв, зазначених у пунктах 3.7 та 3.8 цього роздiлу. Отже, якщо податковим агентом проведено перерахунок податку на доходи фiзичних осiб з доходiв у виглядi дивiдендiв за ставкою 9 % i поверненню пiдлягають суми за I та II квартали, то в формi № 1ДФ такий результат вiдображається сукупно одним рядком за ознакою «109» у тому кварталi, в якому такий перерахунок (повернення) проводиться, в нашому випадку в III кварталi. При цьому у разi виникнення результату перерахунку податку на доходи фiзичних осiб з вiд’ємним значенням допускається заповнення показника зi знаком «мiнус». Надходження акцизного податку до мiсцевого бюджету перевищили 56 млн. гривень За 8 мiсяцiв 2017 року платники акцизного податку, що здiйснюють дiяльнiсть на територiї Шевченкiвського, Холодногiрського, Новобаварського районiв та зареєстрованi, як платники мiсцевих податкiв в Центральнiй ОДПI м.Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi, перерахували до мiсцевої казни 56,22 млн. грн. Зокрема до Шевченкiвському району надiйшло 31,54 млн. гривень., до Холодногiрського району – 16,36 млн.грн., до Новобаварського району – 8,32 млн.грн. Про це повiдомив начальник Центральної ОДПI м.Харкова ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Ю.О.Зайцев. Для упередження зменшення нарахувань до мiсцевого бюджету, керiвник нагадав, що реєстрацiя платникiв акцизного податку здiйснюється автоматично при поданнi ними декларацiї з акцизного податку до контролюючих органiв, якi обслуговують адмiнiстративно-територiальнi одиницi, на яких розташовано пункти продажу пiдакцизних товарiв. Декларацiї з акцизного податку подаються до контролюючих органiв, якi обслуговують адмiнiстративно-територiальнi одиницi, на яких розташовано пункти продажу пiдакцизних товарiв. Тобто, кiлькiсть таких декларацiй за звiтний перiод має вiдповiдати кiлькостi адмiнiстративно-територiальних одиниць, на яких розташовано пункти продажу пiдакцизних товарiв. Декларацiї з акцизного податку подаються до органу ДФС щомiсяця не пiзнiше 20 числа. Сплачується податок до мiсцевих бюджетiв адмiнiстративно-територiальних одиниць, на яких розташованi пункти продажу пiдакцизних товарiв, протягом 10 календарних днiв, що настають за останнiм днем вiдповiдного граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України. Акцизний податок з роздрiбного продажу пiдакцизних товарiв повинен вiдображатися у фiскальному чеку окремо. Ю.О.Зайцев наголосив, що фахiвцями ОДПI при наданнi адмiнiстративних послуг з реєстрацiї лiцензiй в ЦОП надаються роз’яснення щодо вiдповiдальностi, передбаченої Законом України вiд 19.12.1995р. №481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв», Законом України вiд 06.07.1995р. №265/95-ВР “Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг ” iз змiнами та доповненнями, за ухилення вiд сплати акцизного податку, а самореалiзацiї не облiкової продукцiї та невидачу розрахункових документiв. А також, з метою збiльшення платежiв до бюджету, упередження виплат «зарплати в конвертах», легалiзацiї робочих мiсць, здiйснення контролю за СПД, якi реалiзують алкогольну продукцiю та тютюновi вироби в роздрiбнiй торгiвлi та СПД, якi декларують «нульовi» звiти або незначнi виторги РРО при наявностi дiючих лiценцiй, проводиться роз’яснювальна робота серед пiдприємств, якi мiнiмiзують свої доходи, фахiвцi ОДПI приймають участь у засiданнях робочих груп органiв мiсцевої влади, на яких заслуховують керiвникiв таких пiдприємств, особлива увага зосереджена на суб’єктах господарювання, якi отримують значнi доходи вiд господарської дiяльностi або мають велику кiлькiсть найманих працiвникiв. Проводяться зустрiчi з керiвниками пiдприємств, установ, органiзацiй, пiдприємцями, якi використовують найману працю, щодо дотримання вимог чинного законодавства в частинi мiнiмальних гарантiй i оплатi працi та своєчасностi виплати заробiтної плати. Також аналiзується кiлькiсть зареєстрованих РРО та спiввiдноситься до кiлькостi найманих працiвникiв. Виплата заробiтної плати в ,,конвертi”, коли мiнiмальний розмiр заробiтної плати виплачується офiцiйно, а решта коштiв за принципом "тiньової бухгалтерiї" призводить до значних втрат надходжень до бюджету, а це в свою чергу до вiдсутностi фiнансування важливих соцiальних сфер. В окремих випадках найманий працiвник може i не пiдозрювати за яким механiзмом йому виплачується заробiтна плата. На сьогоднiшнiй день фiскальнi органи надають рiзного роду довiдки, одна з яких є довiдка з державного реєстру фiзичних осiб – платникiв податкiв, в якiй вiдображається джерела отриманих доходiв, їх розмiр та сплаченi податки. Начальник Центральної ОДПI ГУ ДФС у Харкiвськiй областi Ю.О.Зайцев зауважив, що ОДПI закликає громадян, у яких є сумнiв щодо реального стану виплати офiцiйної заробiтної плати, звертатись у фiскальнi органи для одержання такої безкоштовної довiдки, яка буде пiдтвердженням розмiру виплати заробiтної плати, слугувати гарантiєю соцiального захисту та належного в майбутньому пенсiйного забезпечення
ТОВ фiрма РУСЕ повiдомляє, що за адр.: Пл. Конституцiї 26 к. 412 эт. 4 вiдбудеться реалiзацiя соняшника, вологiсть 7% забрудн. 3% 19155кг за цiною 10. 05грн за 1кг. Соняшник знаход. в? зюмi Савенський елеватор. Торги з 1. 09. 17 по 1. 10. 17. 066-820-05-35
Лiквiдатор у справi № 922/5464/15 про банкрутство Сiлiцької Г. С. оголошує конкурс по визначенню органiзатора аукцiону для продажу майна банкрута. Основнi критерiї: має право проводити торги; досвiд не менш як три роки; сума винагороди. Заявки приймаються до 15. 08. 2017 р. за адресою: вул. Академiка Павлова, 132-Г, кв. 27, м. Харкiв, 61170, е-mail: srg-shapiloff@i.ua, тел. 050-406-41-55.
Лiквiдатор у справi № 920/1271/15 про банкрутство ФОП Суслової Н. В. оголошує конкурс по визначенню органiзатора аукцiону для продажу майна банкрута. Основнi критерiї: має право проводити торги; досвiд, сума винагороди. Заявки приймаються до 13. 07. 2016 року по тел. 050-406-41-55, за адресою: 61170, м. Харкiв, вул. Ак. Павлова, 132Г, кВ. 27, по e-mail serg-shapiloff@yandex. ru.
На ХТБ 27.03.2015г. в 11-00, в рамках аукционной сессии, состоится дополнительные аукционные торги по реализации необработанной древесины 2-го кв. 2015 г. лесхозами Харьковской обл. С составом выставленных лотов, начальными ценами, перечнем необходимых документов, можно ознакомиться на ХТБ пр-т Ленина, 5, ком. №24, тел. 701-36-03, на сайте ХТБ www.xtb.com.ua (аукционы) и лесхозах. Заявки на участие принимаются у резидентов Украины на ХТБ до 13-00 26.03. 2015 г. Гарантийный взнос, 2% начальной стоимости заявленных лотов, вносится на р/с 26507010058568 в ПАО "ВТБ Банк", г. Киев, МФО 321767, код 14086755
ХТБ повторные торги 25.03.2015 р. об 11-00 р. з продажу майна ДПI у Дзержинському районi м. Харкова ГУ Мiндоходiв у Х/О, яке не вiдноситься до основних засобiв: меблi, килими, дверi, лист ДВП у кiлькостi 666 од., на загальну суму 3552,84 грн., без ПДВ 20%. Повний переклик майна на сайте ХТБ. Ознайомлення з майном - по мiсцезнаходженню майна. Заяви на участь за 3 днi до початку аукцiону. Гарант.внесок 10% вiд початкової вартостi та реєстр.збiр 17,00 грн. перерах. на р/р 26507010058568 в ПАТ "ВТБ-банк" м.Київ МФО 321767 код 14086755. Адреса: м. Харкiв, пр. Ленiна, 5. Т. 701-36-01
На ХТБ 23.02.2015 г. в 11-00, в рамках аукционной сессии, состоится аукционные торги по реализации необработанной древесины 2-го кв. 2015 г. лесхозами Харьковской обл. С составом выставленных лотов, начальными ценами, перечнем необходимых документов, можно ознакомиться на ХТБ пр-т Ленина, 5, ком. №24, тел. 701-36-03, на сайте ХТБ www.xtb.com.ua (аукционы) и лесхозах. Заявки на участие принимаются у резидентов Украины на ХТБ до 13-00 21.02. 2015 г. Гарантийный взнос, 2% начальной стоимости заявленных лотов, вносится на р/с 26507010058568 в ПАО "ВТБ Банк", г. Киев, МФО 321767, код 14086755
Просмотров: 17 Сегодня, 24 Вчера